Månedsarkiv: november 2017

Stiprioritering Fårhus – orienteringsmøde nu på mandag!

Hej allesammen,

Der inviteres hermed til møde, for at få gennemgået vores situation i forhold til de tiltag, som kommunen har igangsat omkring “Stiprioritering Fårhus mv” som det hedder ”Til sikring af skolevejen Fårhus/Vejbæk til Lyreskovskolen” hvoraf et enkelt punkt (2) tydeligvis går beboernes og Borgerforeningens cykelstiplaner, med en cykelsti langs Tøndervej, imod. Borgerforeningen har ikke på forhånd behandlet sagen, efter fremkomst af dette materiale, men punkt 2 nedenfor fortjener fuld opmærksomhed og vi vil derfor efter mødet lægge os fast på en henvendelse til kommunen i denne sag.

Øvrige punkter må vi hilse velkommen da disse må betragtes som en naturlig del af cykelstiens samlede forløb, bortset fra at vi må have en interesse i at man vælger Kejsergade løsningen til krydsning af Omfartsvejen via en tunnel, noget der også må tages stilling til. 

Situationen er at først Byrådet og efterfølgende også Teknisk udvalg allerede har endelig vedtaget følgende den 11.10. efter i alt tre møder: 

1) Krydsningshelle ved Frydendalvejs krydsning af Tøndervej (særskilt projekt ikke nærmere defineret).

2) Afmærkning som 2-1 vej af Frydendalvej på strækningen fra Tøndervej og frem til Kragelundvej evt suppleret med enkelte trafikchikaner.

3) “Fjernelse af cykelsti i ben ved Omfartsvejen”??? – Ikke nærmere oplyst hvad det dækker over.

4a) enten Krydsningshelle på Omfartsvejen, dobbeltrettet cykelsti på sydsiden af Hærvejen frem til Grydehøjvej.

4b) eller Udlægning af asfalt på eksisterende grusvej ved Kejsergade. Asfaltering igennem eksisterende tunnel under Omfartsvejen.

 Kommunen har forud for byrådets endelig vedtagelse, ikke følt det nødvendigt at forhøre sig hos foreningen eller byens borgere, som sådan, om vores indstilling til disse planer; opmærksomme beboere har opsnappet at der var “noget i gærde” og jeg har sikret mig vedlagte materiale på sagen ind til nu.

Herudover er det lykkedes Lene at få en aftale med Byrådsmedlem Lars Kristensen (V) der godt nok ikke har sæde i Teknik & Miljø, men har indvilliget i at komme forbi og hjælpe os med en status på projektet og svare på spørgsmål.

Alle beboere i Fårhus & Omegn og folk med interesse for cykelstien og skolevejen er naturligvis velkommen, så I opfordres hermed til at videresende invitationen til dem.

Mødet finder sted: mandag den 6.11.2017 kl 19:30 i Fårhus Forsamlingshus!

 Med venlig hilsen / With best regards,

 Fårhus Borger & Ungdomsforening

Paul Reinhardt

Bilag

Stiprioritering Fårhus

296803-17_v1_cykelstiprojekter-2017-1

Frigivelse af midler til cykelstiprojekter i 2017

296609-17_v1_stiprioritering_oversigtskort_projekter

Cykelstinettet – Protest i 2015 – Nu spøger det igen!

Vi skrev den gang:

Kommunen arbejder lige nu med at planlægge en udbygning af cykelstinettet iTøndervej ved Fårhus idag til middag
forbindelse med etablering af Lyreskovskolen. Desværre ser det ud som om
vores projekt ved Tøndervej, ikke er blevet en del af prioriteringen lige
nu. Da vi stadig mener vi har en god sag, ønskede vi at benytte lejligheden
til at gøre opmærksom på vort behov for også at blive tilgodeset, så vi ikke
risikerer at blive glemt.

Med ikke mindre en 21 fremmødte børn og voksne, der mødte op med cyklen og
gul cykelvest på, så blev dette en slående succes. Politikerne blev mødt med
banner med slagord, “Stiforbindelse Fårhus/Vejbæk via Mejerivej – NEJ TAK!”,
“Cykelsti Tøndervej til Lyren – Ja tak” 

Fototermin med politikere th Borgmester Thomas Andreasen

og “Et cyklist liv på landet, har
samme værdi, som et i byen”. Det lykkedes initiativtagerne Lene og Lena at
få italesat vores brændende ønske om at få en cykelsti langs Tøndervej og
til Lyren, til brug for både skolebørn fra området til Lyreskovskolen og for
at forbinde cykelstierne ved Kruså, med tilsvarende ved Bajstrup, til glæde
for både turister og herboende.
Samtidig lykkedes det at få opklaret en misforståelse, der gik på at det
skulle være kommunens ønske at henvise beboerne i området til at benytte den
smalle/snoede og i forvejen trafikoverbelastede Mejerivej og dermed se bort
fra beboernes ønske om en stiløsning langs den befærdede Tøndervej, der i
dag tilbyder cyklisterne en cykelstribe på 20 cm i hver vejside. Tim Wulff,Lene, Lena, Bent og Katharine i samtale med Tim Wullf
forsikrede de fremmødte om at han stadig arbejder for denne cykelsti og han
havde medbragt selve beslutningsprotokollen, hvoraf det tydeligt fremgår, at
byrådet går ind for løsningen langs Tøndervej.
Borgmester Thomas Andreasen, bød de fremmødte velkommen og mindede om at de
aktuelle investeringer i cykelstier, bundede i en ekstraordinær situation,
da der var opnået tilskud til ”Padborg Skolecykelby”. Arbejdsgruppen hilste
projektet velkommen, men godtgjorde, at man følte sig stødt af de to
punkter, der blev streget på den oprindelige ni punkt plan, netop vedrørte
punkter, der ville have bedret forholdene for cyklister i det vestlige
opland og at også dette havde været med til at få sindene sat i kog.
Borgmesteren gjorde opmærksom på at projektet nu måtte afvente en kommende
prioritering i Teknisk Udvalg, der gerne skal munde ud i en sammenhængende
cykelstistruktur og har vores sti gode kvaliteter.
Bent Nissen udtrykte ønske om at sagen nu ville finde sin løsning og trække
yderligere ud, så de børn der også var mødt op i dag, ikke skulle til at
trækkes med at få projektet gennemført, når de engang blev voksne og Paul
Reinhardt kunne oplyse at ønsket om en sti til Bov rækker helt tilbage til
1976, hvor det daværende Byråd i Bov gav køb på lukning af Plantagevej i
forbindelse med etablering af den Sønderjyske Motorvej og det uden at
orientere oplandet herom, Borgerforeningen FBU har arbejdet med sagen lige
siden den gang.

Fremmødte byrådspolitikere:
Thomas Andresen, Borgmester
Tim Wulff
Lars Kristensen
Helga Nørgaard
Kurt Andresen
Gert Nordklitgaard
Jan Riber Jakobsen

På fotoet fra Tøndervej, taget onsdag middag ses, hvorledes der kun er 20 cm

cykelstribe på hver side af vejen, tv ses to udenlandske turister på vej ad
ruten, kørende helt ude på vejbanen, bagfra kommende to biler i samme spor.